VÅRA STADGAR

Stadgar för supporterklubben "Helenes vänner"

§1   FÖRENINGEN
Föreningens namn är "Helenes Vänner och har sitt säte i Ystad. Föreningen är opolitisk.

§2   MEDLEMMAR
Medlem är den som betalt sin lottandel, som tillika är medlemsavgift till supporterklubben "Helenes Vänner".

§3  MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften/lottandelen är 50:00/halvår. Minst 50% av inbetalda medel återförs till medlemmarna genom utlottning vid årsmötet och medlemsmötet.

§4   VERKSAMHETSÅR
Supporterklubbens verksamhetsår är den 1 januari - 31 december.

§5   ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE
Årsmöte skall avhållas i mars månad och medlemsmöte i oktober måndag.
Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan mötesdatum.

§6   STYRELSE
Styrelsen skall bestå av:
Ordförande, väljes för 1 år.
2 ledamöter, väljes för 2 år ojämna år. 
2 ledamöter, väljes för 2 år jämna år.
2 suppleanter, väljes för 1 år.
Utöver styrelsen skall på årsmötet väljas 2 revisorer och valberedning.

§7   SUPPORTERKLUBBENS UPPGIFT
Att genom medlemsvårdande och offentliga aktiviteter öka intresset för T/S Helenes bevarande.
Att, när så är möjligt, ge ekonomiskt bidrag till Ystads Segelfartygsförening. Ystads Segelfartygsförening skall inkomma med ett skriftligt äskande senast 3 veckor före årsmöte/medlemsmöte.
I äskandet skall framgå hur bidraget skall användas.

§8   STÖD TILL YSTADS SEGELFARTYGSFÖRENING
Medlemmarna skall på årsmötet eller medlemsmötet besluta om summan av ekonomiskt stöd till Ystads Segelfartygsförening.

§9   UPPLÖSNING AV SUPPORTERKLUBBEN "HELENES VÄNNER"
Vid upplösning av supporterklubben "Helenes Vänner" skall detta beslutas på 2 (två) av varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Eventuella ekonomiska tillgångar skall efter supporterklubbens upplösning tillfalla Ystads Segelfartygsförening eller Sjöräddningen.

§10   ÄNDRING AV STADGAR
Vid ändring av stadgar skall ändringarna godkännas vid 2 (två) på varandra följande medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte.

Stadgarna godkända av årsmötet den 16 mars 2010.